โรงงาน Thai Forging Parts นิคมอุตสาหกรรมอมตะ โซน 9

เจ้าของงาน : บริษัท ไทยไดโฮ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ไทยไดโฮ จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงงาน โรงงานThai Forging Parts ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ชลบุรี ประกอบด้วย อาคารโรงผลิต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  อาคารป้อมยามสูง 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานถนนและรั้ว รวมเป็นพื้นที่กว่า 2,520 ตารางเมตร

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้