โครงการ The Privacy เรวดี

เจ้าของงาน : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : ควบคุมงานก่อสร้าง 

โครงการ The Privacy เรวดี เป็นหนึ่งในโครงการกลุ่ม “The Privacy” ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 12,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ซอยเรวดี 16 ถนนรัตนาธเบศร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างของโครงการที่มีลักษณะพิเศษเป็นแบบ fully-precast ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้