โครงการสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุดรธานี

เจ้าของงาน : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างการ

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุดรธานี ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยลักษณะโครงการเป็นงานปรับปรุงอาคารเดิม ขนาด 965 ตารางเมตร และก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 1,035 ตารางเมตร  ณ ถนนนิตโย จังหวัดอุดรธานี