โครงการคลังสินค้า ศรีราชา

เจ้าของงาน : บริษัท วรรณภา เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ : ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท วรรณภา เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้ดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างคลังสินค้า ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยงานก่อสร้างประกอบด้วยอาคารคลังสินค้า จำนวน 2 อาคาร อาคารสำนักงาน จำนวน 1 อาคาร อาคารโรงรับประทานอาหาร สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยามสูง 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวมเป็นพื้นที่กว่า 21,000 ตารางเมตร