A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home ช่วงก่อนการก่อสร้าง

ช่วงก่อนการก่อสร้าง

 

ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-Construction Phase)

 

• สนับสนุนผู้ว่าจ้างในการบริหารงานและการประสานงานต่างๆ

• วางแผนงานก่อสร้างเบื้องต้น

• ประสานงานออกแบบและตรวจสอบข้อขัดแย้งในแบบ

• จัดทำราคากลางของโครงการ

• จัดการประมูลงาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบราคา และคัดเลือกผู้รับเหมา

• ควบคุมงานก่อสร้างสำนักงานขายและห้องตัวอย่าง

 

Our Services