A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ BIM Services CONNER ราชเทวี

CONNER ราชเทวี

เจ้าของโครงการ: บริษัท ซี 09 จำกัด

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 38 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 27,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารโครงการ ช่วง Pre-con และงาน BIM Manager