A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Life Asoke Rama9

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 42 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และสูง 46 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่รวม 150,000 ตารางเมตร