A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ Condominium & Housing โครงการก่อสร้างรีสอร์ท ที่กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

โครงการก่อสร้างรีสอร์ท ที่กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เจ้าของงาน: บริษัท ทรอปิคานา รีโซเทล จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: ควบคุมงานก่อสร้างและช่วยส่งมอบห้องพักให้ลูกค้า

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ทรอปิคานา รีโซเทล จำกัด ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับ โครงการทรอปิคานา รีโซเทล และงานภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่บ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด