A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ Condominium & Housing โครงการก่อสร้างลุมพินีวิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

โครงการก่อสร้างลุมพินีวิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

เจ้าของงาน: บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: ควบคุมงานก่อสร้างและช่วยส่งมอบห้องพักให้ลูกค้า

 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สำหรับการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่งานเสาเข็ม จนถึงส่งมอบห้องพักให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอาศัย โครงการลุมพินีวิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด เป็นงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร 2 ทาวเวอร์ รวมประมาณ 1,615 ยูนิต และ ห้องชุดร้านค้า 7 ยูนิต ประกอบด้วย อาคาร A สูง  32 ชั้น