A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ Condominium & Housing โครงการก่อสร้างลุมพินีพาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

โครงการก่อสร้างลุมพินีพาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

เจ้าของงาน: บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: ควบคุมงานก่อสร้างและช่วยส่งมอบห้องพักให้ลูกค้า

 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สำหรับการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่งานเสาเข็ม จนถึงส่งมอบห้องพักให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอาศัย โดยสำหรับโครงการลุมพินีพาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 นี้เป็นงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร  ประกอบด้วย อาคาร A สูง 36 ชั้น อาคาร B สูง 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคาร C สูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอยและชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ถนนพระราม 3 ติดแม่น้ำเจ้าพระยา