A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ FACTORY & PHARMACEUTICAL PLANT คลังสินค้า Pioneer Logistics บางนา-ตราด กม.36 (เฟส 1 และเฟส 2)

คลังสินค้า Pioneer Logistics บางนา-ตราด กม.36 (เฟส 1 และเฟส 2)

เจ้าของงาน: บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติก จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีความประสงค์ที่ก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของทางบริษัท โดยอาคารศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารใหม่ที่สร้างติดกับอาคารเดิม

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด ให้ดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าในพื้นที่อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยงานก่อสร้างประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าและอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง งานระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ งานถนนและลานจอดรถ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 13,000 ตารางเมตร