A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ OTHERS โครงการสะพานลอยรถยนต์เชื่อมทางออก ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กับทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา)

โครงการสะพานลอยรถยนต์เชื่อมทางออก ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กับทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา)

เจ้าของงาน: บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ให้บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้