A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ OTHERS โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลนครราชสีมา

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลนครราชสีมา

เจ้าของงาน: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สำหรับการบริหารและควบคุมงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครราชสีมา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้