A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Commercial Building อาคารพระผู้ปราบมาร – อาคารตะวันออก

อาคารพระผู้ปราบมาร – อาคารตะวันออก

เจ้าของงาน: บริษัท ซีทีซี แอสเสท จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างการ

 

มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารที่พักของพระภิกษุสงฆ์ ในนามว่า “อาคารพระผู้ปราบมาร” โดยงานก่อสร้างในเฟส 2 นี้ ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารสูง 12 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารธุรการ สูง 2 ชั้น อีก 1 หลัง รวมเป็นพื้นที่กว่า 65,000 ตารางเมตร ในพื้นที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้