A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Commercial Building โครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Queen Sirikit National Convention Center

เจ้าของโครงการ: กรมธนารักษ์

 

รายละเอียด: งานปรับปรุง ดัดแปลง อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคารสูง 3 ชั้น ชั้นลอย 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 292,809 ตารางเมตร

 

ขอบเขตงาน: กำกับการรื้อถอนและการขุดย้ายดินในที่ราชพัสดุ และการปรับปรุง ดัดแปลง อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ของผู้ควบคุมฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดสัญญา