A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Commercial Building โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าของงาน: มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชน สำหรับเป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารที่พักอุบาสกและอุบาสิกา ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้