A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Commercial Building โครงการสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุดรธานี

โครงการสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุดรธานี

เจ้าของงาน: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับโครงการสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุดรธานี ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยลักษณะโครงการเป็นงานปรับปรุงอาคารเดิม ขนาด 965 ตารางเมตร และก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 1,035 ตารางเมตร  ณ ถนนนิตโย จังหวัดอุดรธานี