A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

VISTA Café & VERASU Shop

เจ้าของโครงการ: บริษัท วีรสุกรุ๊ป จำกัด

รายละเอียด: อาคารสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ 500 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง