A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Factory & Warehouse โครงการก่อสร้างอาคารผลิตโรงงานบางพลี ของ ส.ขอนแก่นฟู้ดส์

โครงการก่อสร้างอาคารผลิตโรงงานบางพลี ของ ส.ขอนแก่นฟู้ดส์

เจ้าของโครงการ: บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

 

รายละเอียด: ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารผลิต โรงงานบางพลี ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

ขอบเขตงาน: บริหารโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction Phase) จัดการประกวดราคางานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง