A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building โครงการ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา

โครงการ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา

เจ้าของโครงการ: บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่รวม 10,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน: ควบคุมงานก่อสร้าง