A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Plum Condo Rangsit Alive

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง