A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Plum Condo Sukhumvit 97.1

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 17,900 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง