A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building โครงการ Plum Laemchabang Phase 1

โครงการ Plum Laemchabang Phase 1

เจ้าของงาน: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น รวม 2 อาคาร ระบบก่อสร้างเป็น Fully Precast มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 372 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 372 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 6 ห้อง) 15,042 ตารางเมตร มีที่ตั้งติดถนนเมืองใหม่กลาง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้รับการว่าจ้างสำหรับดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงการบริหารโครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว้