A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Rhythm Ekkamai

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 32 ชั้น พื้นที่ 29,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง