A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ PM/CM Residential Building โครงการ The Crow Rama4-Sathon

โครงการ The Crow Rama4-Sathon

เจ้าของโครงการ: บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด

 

รายละเอียด: เป็นงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ประมาณ 16,000 ตร.ม. มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย จำนวน 183 ยูนิต ที่จอดรถแบบ Auto-Parking 120 คัน

 

ขอบเขตงาน: บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง