A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

The Key Rama3

เจ้าของโครงการ: บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 38 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่รวม 33,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง