A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

The Privacy S101

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 18,673 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง