A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Siamese Exclusive 42

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 33 ชั้น พื้นที่ 40,000 ตารางเมตร

ขอบเขตงาน: QS สำรวจปริมาณและราคา บริหารต้นทุนโครงการ