A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ Quantity Surveyor The Tree Pattanakarn-Ekkamai

The Tree Pattanakarn-Ekkamai

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด: อาคารชุดที่พักอาศัย สูง 29 ชั้น

ขอบเขตงาน: QS สำรวจปริมาณและราคา บริหารต้นทุนโครงการ