A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home บริการ ด้านอาคารและสาธารณูปโภค

บริการของทีมกรุ๊ป

ด้านอาคารและสาธารณูปโภค

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมที่กำลังรุดหน้าไปในปัจจุบัน ทีมกรุ๊ปพร้อมให้บริการในโครงการด้านอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เช่น BIM ในการให้บริการตั้งแต่การวิเคราะห์โครงการ วางแผน ออกแบบ บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ไปจนถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมั่นใจได้ในคุณภาพและความคุ้มค่า รวมทั้งความถูกต้องแม่นยำของผลงาน

นอกจากนี้ทีมกรุ๊ปยังนำแนวคิดอาคารสีเขียว (Green Building Concept) มาใช้ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างเพื่อการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดการใช้งานของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่

สาขาบริการ

การวางผังเมืองและผังภูมิภาค

–   แผนพัฒนาประเทศ

–   แผนพัฒนาภูมิภาค

–   แผนพัฒนาอนุภูมิภาค

–   แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์

–   ผังเมืองรวม

–   ผังเฉพาะ–ผังพื้นที่ย่อย

อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

–   แบบสถาปัตยกรรม

–   แบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

–   แบบวิศวกรรม

–   แบบภายใน

–   แบบภูมิสถาปัตยกรรม

–   การฟื้นฟูบูรณะ

–   Site selection

–   Peer-review

–   Independent engineering

–   Tendering process

–   Green building

วิศวกรรมธรณีเทคนิค

–    ปฐพีกลศาสตร์และกลศาสตร์ของหิน

–    ข้อมูลสภาพธรณีวิทยาใต้พื้นผิวและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ และเคมีของวัสดุ

–    ออกแบบงานดินและฐานรากโครงสร้าง

–    ข้อมูลสภาพพื้นที่โครงการ งานดิน และการก่อสร้างฐานราก

การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม

–    การวางผังอาคาร

–    แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

–    แผนพัฒนาชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

–    นิคมอุตสาหกรรมและแผนพัฒนาที่ดิน

ผลงาน

  1. โครงการ ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  2. โครงการ LIFE Asoke Rama 9 (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) :   บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จำกัด
  3. โครงการ เดอะ ไพรเวซี่ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ (บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  4. โครงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ) : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (กระทรวงการคลัง)
  5. โครงการบริหารงานก่อสร้างสำนักงานใหญ่ (บริหารงานก่อสร้าง และจัดทำข้อมูลอาคารในรูปแบบ Building Information Modeling (BIM) เพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สิน) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6. โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกลางบางซื่อ (จัดทำแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน [PPP]) : การรถไฟแห่งประเทศไทย
  7. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะ Long Thanh, Viet Nam (ออกแบบรายละเอียด) : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
  8. โครงการพัฒนาโรงงานยาสูบแห่งใหม่ (กระทรวงการคลัง คัดเลือกพื้นที่โครงการ ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และบริหารโครงการ) : โรงงานยาสูบ

โครงการก่อสร้างโรงงานยากระต่ายบิน (ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง)