A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home บริการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริการของทีมกรุ๊ป

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ที่ทีมกรุ๊ปสั่งสมประสบการณ์ในงานด้านการสำรวจศึกษาและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ การขนส่ง อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือด้านพลังงานสะอาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เราจึงพร้อมให้บริการที่หลากหลายนับตั้งแต่การศึกษา-ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคมและสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอพยพย้ายถิ่นฐาน และการวางแผนด้านสังคม รวมไปถึงการจัดการน้ำเสีย ของเสีย และขยะอันตราย

สาขาบริการ

– การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA

– การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE

– การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

– การประเมินผลกระทบด้านสังคม SIA

– การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA

– การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม EMP

– แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน RAP

– แผนพัฒนาสังคม SDP

– ระบบบำบัดน้ำเสีย

– ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

– การจัดการกากของเสียอันตราย

ผลงาน

  1. โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และถนนเชื่อมด่านพุน้ำร้อน (ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม): บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  3. โครงการ Xekong 4 Hydropower Project (ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม): บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
  4. โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ โรงไฟฟ้าหงสาและสายส่งไฟฟ้า เมืองหงสา สปป.ลาว (ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม การจัดเตรียมมาตรการลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน ) บริษัท บ้านปูพาวเวอร์ จำกัด
  5. โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ชลบุรี : (ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
  6. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน) : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย