A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home บริการ ด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

บริการของทีมกรุ๊ป

ด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์พัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศไทย และทำให้โลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ทีมกรุ๊ปจึงขยายงานบริการออกไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยอาศัยพื้นฐานความชำนาญและประสบการณ์ที่มีอยู่ ต่อยอดให้เกิดบริการหลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น งานสำรวจตรวจสอบและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมทางธรณีเทคนิค เป็นต้น

Service Excellence through Corporate Values, Professionalism, and Innovations

บริการเป็นเลิศ ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่า ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรมขององค์กร

ทีมกรุ๊ป มุ่งเน้นการให้บริการและสร้างผลงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยค่านิยมองค์กรที่เชื่อใน การบริการด้วยใจ จากทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมส่งมอบงานอย่างตรงเวลา (SQT: Service, Quality, Teamwork)

ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดตั้งสถาบันการจัดการและเทคโนโลยี (Institute of Management and Technology: IMT) ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของวิชาชีพและการบริหารจัดการให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ทีมกรุ๊ปยังได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม (Continuing Professional Development: CPD) รวมทั้งมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น สถาบันเอไอที และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และโครงการฝึกงานของนักศึกษา

ทีมกรุ๊ปถือเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของไทยและอาเซียนที่เป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เช่นโปรแกรม Building Information Model หรือ BIM ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบทั้งสองมิติและสามมิติ ช่วยให้เห็นภาพและข้อมูลเกี่ยวกับอาคารโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ไปถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ทีมกรุ๊ปมีการนำโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับมาใช้ในงานศึกษาสำรวจโครงการ เมื่อผนวกความสามารถของ BIM และโดรน ทำให้ต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการลดลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลงานที่ลูกค้าจะได้รับ

 

ผลงาน —นำมาจากแผ่นพับ—

  1. โครงการบริหารงานก่อสร้างสำนักงานใหญ่ (บริหารงานก่อสร้าง และจัดทำข้อมูลอาคารในรูปแบบ Building Information Modeling (BIM) เพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สิน) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกะตาม-เซน้ำน้อย สบบ.ลาว (สำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ แลเพื่อการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด) : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
  3. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 (ที่ปรึกษาทางด้านธรณีวิทยา และจัดหา ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน) : Obayashi Corporation, Nam Ngiep 1 Power Co., Ltd.
  4. โครงการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้โดรน โครงการทางด่วนเมืองเวียงจันทน์ ช่วงที่ 1 สปป.ลาว : Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (AIDC)
  5. BIM Manager และบริหารโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม เอลลิโอ เดล เนสท์ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
  6. งานจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินสำารวจเมืองบุนเหนือ สปป. ลาว : Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (AIDC)