A Member of TEAM GROUP

TEAM-CM

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Home โครงการ โครงการแล้วเสร็จ Condominium & Housing โครงการลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 60/2

โครงการลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 60/2

เจ้าของงาน: บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

ขอบเขตบริการ: ควบคุมงานก่อสร้างและช่วยส่งมอบห้องพักให้ลูกค้า

 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด สำหรับการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่งานเสาเข็ม จนถึงส่งมอบห้องพักให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอาศัย โดยสำหรับโครงการ ลุมพินี วิล์ รามคำแหง 60/2 นี้เป็นงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A สูง 25 ชั้น อาคาร B สูง 15 ชั้น อาคาร  C สูง 15ชั้น และอาคารจอดรถสูง 8 ชั้น บนพื้นที่ 8 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง