“แนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ”

ถนนแจ้งวัฒนะ มีระยะทางเริ่มต้นจากบริเวณท่าน้ำปากเกร็ด ไปจนถึงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ราชการ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ … อ่าน “แนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ”โดย คุณอวิรุทธ์ สุขสมอรรถ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 เมษายน – วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 หน้า 17